Tüzük

Yarının Umutları İçin Derneği Ana Tüzüğü

09.11.2010

Dernek resmi olup, kamu yararına faydalı bir kurum olduğundan, ödenen aidat ve verilen bağışlar vergi denkleştirmesinde kabul görecektir. Yönetim kurulunun tümü çıkarsız çalışmaktadır. Elde edilen gelirin tamamı fakir öğrencilerin eğitimleri için kullanılacaktır.

 

 

1. Madde: Derneğin İsmi ve Merkezi

1.1. Dernek Yarının Umutları İçin Derneği (YUID) ismini taşımaktadır ve resmiyet kazandıktan sonra sonuna “e.V.” eklenmistir.

1.2. Derneğin merkezi Dorfgraben 1 Knittlingen´dedir ve Maulbronn yerel Mahkeme kütüğünde kayıtlıdır.

1.3. Dernek yurt içinde ve dışında şube açma yetkisine sahiptir.

1.4. Dernek aynı amaç için çalışan diğer derneklerle işbirliği yapabilir.

 

2. Madde: Derneğin Amaç ve Görevleri

2.1. Dernek hak eşitliğini göz önünde tutarak hareket etmekte ve aşağıda belirtilen amaçları hedefleyen bireylerden oluşmaktadır.

Derneğin temel amacı Türkiye´de ve Almanya´da yaşayıp maddi durumları iyi olmayan ailelerin öğrenci çocuklarının eğitimlerine destekte bulunmaktır.

a) Kitap, defter vs. ihtiyaçlarını karşılamak,

b) Araştırma gezilerini ve seyahatlerini desteklemek,

c) Konferansları, kültürel ve sportif etkinlikleri ile kursları desteklemek, bu         etkinliklere katılmalarını sağlamak,

d) kültürel ekonomik ve sosyal  etkinliklerde bulunmak,

e) Yüksek eğitim çalışmalarını desteklemek,

f) Kamuoyunda sponsor ve üye kazanmak için çalışmalarda bulunmak,

g) Eğitimlerini, dil öğrenimlerini ve ailelerini desteklemek,

h) Uyum için yapılan etkinlikleri düzenlemek, desteklemektir.

2.2. Bu amaçlara ulaşmak için üye aidatları, bağışlar, ve diğer bağışlardan elde edilen gelirler kullanılır.

2.3. Dernek sadece ve doğrudan doğruya kamu yararına uygun amaçlar için çalışır.

2.4. Dernek gelirleri sadece tüzükte öngörülen amaçlar için kullanılır ve üyeler tamamen çıkarsız çalışır.

2.5. Dernek araç gereçleri sadece tüzükte yazılan amaçlar doğrultusunda kullanılır. Üyeler dernek araç ve gereçlerinden hediye veya yardım alamazlar. Aldıkları taktirde yönetim kurulunun kararlaştırdığı bedeli ödemek zorundadırlar.

2.6. Hiç bir şahıs, derneğin amaçlarına uymayan giderler ve orantısız ödemeler yapamaz.

 

3.Madde: Üyelik

3.1. Yasal engeli bulunmayan, tüzük amaç ve hedeflerine uyan her fiil kişi derneğe üye olabilir. 

3.2. Yardım üyeleri, dernek içinde aktif olmayan, ama derneğin hedef ve amaçlarını destekleyen üyelerdir.

3.3. Onur üyeliğine derneğe olağanüstü destek verip, haketmiş üyelerden seçilir. Bunun için genel kurul kararı gerekmektedir.

 

4.Madde: Üye Hakları ve Yükümlülükleri

4.1. Üyelerin derneğin etkinliklerine katılma hakları vardır. Bunun dışında yönetime karşı ve üye toplantılarında öneride bulunma hakları mevcuttur. Üyenin oy kullanabilmesi için Genel Kurula katılması şarttır ve oyunu sadece kendisi kullanabilir.

4.2. Üyeler, derneği ve amaçlarını kanunlara uygun bir şekilde kamuoyunda desteklemekle yükümlüdürler.

4.3. Üyeler, üye toplantısında belirlenen aidat miktarlarını ödemekle yükümlüdürler.

4.4. İstisna durumlarda, bir üye kamu yararına çalışmalar yapıp derneği desteklerse, talep üzerine yönetim kurulu üyenin aidat miktarını düşürebilir veya tamamen kaldırabilir.

4.5. Onur üyelerinin aidat ödeme zorunluluğu yoktur, ama diğer üyelerin hak ve yükümlülüklerine sahiptirler, toplantılara ve oturumlara katılabilirler.

 

5. Madde: Üyeliğin Başlangıç ve Bitişi

5.1. Üyeliğin yönetime yazılı olarak talep edilmesi şarttır. Üyeliğin onayına veya reddine, yönetim oylamasında salt çoğunluk karar verir. Yönetim red gerekçelerini açıklamak zorunda değildir. Sadece yönetim onayıyla üye olunabilir.

5.2. Üyelinin statü değiştirmesi durumunda, 3 ay önceden yönetime yazılı olarak bilgi vermesi gerekir, üye içinde bulunulan senenin tüm aidatlarını eski statüsüyle vermek zorunda değildir.

5.3. Üyelik üyenin ayrılma isteğiyle, yönetimin kararıyla, üyenin ölümüyle veya üyenin şuurunu kaybetmesiyle sona erer.

5.4. Üyenin üyelikten ayrilma isteği durumunda, talebini sene sonuna bir ay kala yönetime yazılı olarak açıklaması şarttır.

5.5 Üyelikten çıkarılma ancak üyenin dernek tüzüğünü, amaçlarını veya kurallarını çiğnediği taktirde gündeme gelebilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla üyenin bir daha üye olmama gibi bir şartı koyup üyeliğinin fesedilmesini kararlaştırabilir. Üyelikten çıkarılan kişiye hakkındaki iddianameye karşı iki hafta içerisinde cevap verme hakkı tanınacaktır.

5.6. Üyeliğin sona ermesiyle birlikte, üyenin bütün üyelik haklarıda kalkacaktır. Aidatların, bağışların ve başka maddi desteklerinin iade edilmesi mümkün değildir. Üyenin ödenmemiş aidatları varsa, derneğin bu aidatları talep hakkı vardır.

 

6.Madde: Aidat Miktari

6.1. Aidatların ve diğer harçların miktarlarını Genel Kurul Toplantısı belirler.

 

7.Madde: Derneğin Kolları

7.1. Dernegin Kolları

– Genel Kurul Toplantısı

– Yönetim Kurulu

7.2. Kurumun kolları kendilerine içtüzük belirleyebilirler.

 

8.Madde: Üye Toplantısı

8.1. Kurumu en üst yüksek organi Genel Kurul Toplantısı’dır ve görevleri şunlardır:

-Sene sonunda gelir ve gider hesaplarının değerlendirilmesi,

-Yönetimin aklanması,

-Yönetim kurulunun seçimi,

-Tüzüğün içeriği değişiklikleri ve derneğin kapatılmasını kararlaştırmak. Genel Kurul toplantısı iki kasiyer seçer. Kasiyerler aynı zamanda yönetim kurulunda aktif olan kişiler de olabilir.

8.2. Olağan genel kurul toplantısı yönetim kurulu ihtiyaç duyduğunda, fakat senede en az bir kere, mümkünse senenin ilk üç ayında düzenlenecektir. Tarih, yer ve saat yönetim kurulu tarafından 14 gün önce yazılı bir şekilde toplantının programına dahil edilecek konularla beraber üyelere gönderilecektir.

8.3. Genel Kurul toplantısının gündemi aşağıdaki konuları içerecektir:

-Yönetimin raporu,

-Kasiyerlerin raporu,

-Yönetim kurulunun aklanması,

-Yönetim kurulunun ve kasiyerlerin seçimi,

-Kurumsal çalışmanın ileriki dönemde kararlaştırılması,

-Aidatların ve diğer harçların miktarlarının belirlenmesi

-Bulunan taleplerin değerlendirilip karara bağlanması.

8.4. Genel Kurul Toplantısı gündemine dair öneri ve konuların en geç bir hafta önce yazılı bir şekilde yönetim kuruluna verilmesi gereklidir. Bu süreden sonra eklenen öneriler ve maddeler Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce üyelere sunulmalıdır. Sonradan ve üye toplantısında verilen talepler üyelerin salt çoğunluğunun onayıyla gündeme dahil edilir.

8.5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ancak yönetim kurulunun ihtiyaç duymasıyla veya üyelerin en az üçte birinin yönetim kurulundan yazılı talep etmesi halinde düzenlenir.

8.6. Yönetim kurulu başkanı veya vekili toplantıyı yönetir. Başkanın talebi olması halinde Genel Kurul toplantıyı yöneten bir üye belirleyebilir.

8.7. Yazman bütün toplantıları protokol eder.

8.8. Toplantının kararları ve hükümleri iki ay içerisinde yazılı şekilde getirilip yetkili bir yönetim kurulu üyesinden ve protokolu yazan kişi tarafından imzalanır. Protokol her üyeye açık olacaktır.

 

9.Madde: Oy ve Karar Verme Hakkı

9.1. Derneğin üye ve onur üyeleri oy hakkına sahiptirler. 16 yaş üzerindeki her üye sadece kendisinin kullanabileceği oy hakkına sahiptir. Oy hakkının başkasına vekaleti mümkün değildir.

9.2. Genel Kurul Toplantısı, katılan üye sayısına bakılmaksızın karar verebilir.

9.3. Genel Kurul Toplantısı salt çoğunluk karar verir. Çekimser ve geçersiz oylar geçerli sayılmaz. Oylar eşit olduğu taktirde edilen talep reddedilir.

9.4. Oylamalar sadece çoğunluğun talebi üzerine gizli ve yazılı şekilde yapılır.

9.5. Tüzük değişiklikleri ve derneği kapatma ile ilgili kararların alınması için üye toplantısında bulunan üyelerin dörtte üçünün oyları gerekmektedir. Kurumun amaçlarını değistirmek ile ilgili hükümler için tüm üyelerin onayı gerekmektedir. Toplantıya gelmeyen üyelerin onayı yazılı olarak alınır.

9.6. Eğer kamu yararına faydalı kurum statüsü kazanmak için maliyeden veya dernekler mahkemesine kayıt olmak için tüzük değişiklikleri gerekirse, yönetim kurulu bu konudaki kararlarını üye toplantısına danışmadan verebilir.

 

10.Madde: Yönetim Kurulu

10.1. Yönetim kurulu aşağıda belirtilmiş yedi kişi ve üç yedek üyeden oluşmaktadır:

-Yönetim kurulu başkanı

-Başkanın  vekili

-Yazman

-Kasiyer

-Kasiyer vekili

-İki yönetim kurulu üyesi

-Üç yedek üye

10.2. BGB´nin 26. maddesine göre yönetim kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve kasiyer dışarıya karşı yetkilidirler.Yasal bağlayıcı kararlar için yönetim kurulu başkanının, vekilinin ya da kasiyerin birbirlerinden bağımsız imzası yeterlidir. Yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını yürütür ve tüzükte belirtilmiş amaçların yerine getirilmesi sorumluluğunu taşır. Bunun yanı sıra genel kurul toplantılarında alınan kararların uygulanmasından sorumludur.

10.3. Kasiyer, kurumun kasası, hesabı ve gelir-giderleriyle ilgili işlemleri yürütür. Vergi konularıyla ilgili her şeyin sonuçlandırılmasından sorumludur. Kasiyer, gelir ve giderlerin derneğin amaçlarına uygun harcanmasından sorumludur. Bunun yanı sıra ödemeleri sadece üye toplantısında alınan kararlar veya yönetimin onayı doğrultusunda yapabilir.

10.4. Bütün Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul Toplantısı’nda 2 seneliğine seçilir.

10.5. Yönetim salt çoğunlukla karar verir. Kararlarının geçerli olması için, yönetim kurulundan en az dört kişinin bulunması gerekmektedir. Oy beraberliğinde talep reddedilecektir.

10.6. Yönetim kurulunda verilen kararlar yazılı şekilde protokol edilip en az dört yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanır.

10.7. Bir yönetim kurulu üyesi görev vakti sona ermeden önce yönetim kurulundaki görevinden çekilirse, yönetim kurulu geçici bir yönetim kurulu üyesi seçer. Seçilen üyeler bir sonraki Genel Kurul Toplantısı’na kadar görevini sürdürür.

 

11. Madde: Kasa Denetleyicileri

11.1. Senelik Genel Kurul Toplantısı’nda 2 tane kasa denetleyicisi, 2 seneliğine, derneğin ilk senesinde ise bir seneliğine seçilir.

11.2. Kasa denetleyicilerinin görevleri finansal işlemlerin doğruluğunu denetlemek ve senede en az bir kez geçen senenin kasa miktarını belirlemektir. Yönetimin giderleri tüzük doğrultusunda kullanması denetlenmez. Kasa denetleyicileri, denetim sonucunu Genel Kurul  Toplantısı’nda açıklarlar.

 

12.Madde: Derneğin Kapanması

12.1. Derneği kapatmak için üyelerin dörtte üçünün geçerli oyları gerekir.

12.2. Derneğin kapatılması durumunda, derneğin bütün malvarlığı, Baktat Eğitim Köprüsü“ (Baktat „Bildungsbrücke“ e.V Wattstrasse 2-10 68199 Mannheim) Dernegine bağışlanacaktır. Bunun için maliyenin onayı gerekmektedir.